Citaten over de heilige geest of trooster uit het evangelie van de heilige twaalven

Nooit zal hij (Johannes de Doper) vlees eten of sterke drank drinken en hij zal vervuld zijn van de heilige geest, al vanaf de moederschoot (1:5).

Toen zei Maria tegen de engel: ‘Hoe kan dit zijn, aangezien ik geen man beken?’
De engel antwoordde: ‘De heilige geest zal over Jozef, uw echtgenoot, komen en de kracht van de allerhoogste zal u, Maria, overschaduwen; daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden de Christus genoemd worden, het kind van God. (2:6)

Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige geest en profeteerde: ‘Gezegend bent u, o God van Israël; want u hebt uw volk bezocht en verlost. En u hebt een hoorn van heil voor ons doen opengaan in het huis van uw dienstknecht David, zoals u gesproken hebt bij monde van de heilige profeten die er waren vanaf het begin van de wereld. (3:5)

En zie, er was een man in Jeuzalem, Simeon genaamd, en deze man was rechtvaardig en vroom en wachtte op de vertroosting van Israël, en de heilige geest was op hem. (4:13)

De heer sprak: ‘Indien uw broeder zeven keer op een dag in woorden gezondigd heeft, en zeven keer op een dag berouw heeft getoond, aanvaardt hem.
Simon zei tegen hem: ‘Zeven keer per dag?’
De heer antwoordde: ‘Ik zeg u, ook tot zeventig maal zeven keer want zelfs bij de profeten, nadat zij door de heilige geest gezalfd waren, werden zondige uitingen aangetroffen. (19:7,8)

Want ik zeg u, wie de mensenzoon belastert, zal vergeven worden maar wie de heilige geest belastert, zal niet vergeven worden, niet in deze eeuw of de volgende, want hij weerstaat het goddelijke licht door verkeerde overleveringen van de mens. (45:9)

Weet u niet, dat u een tempel van de heilige geest bent? Wie een van deze tempels vernietigt, zal zelf vernietigd worden. (49:4)

Er is een hoofd boven allen geplaatst en een hart in het midden van allemaal, zodat er geen gebrek of verdeeldheid zal zijn. Dat u aldus met uw lichaam, uw ziel en uw geest door de heilige geest, die in en door allen werkt, de al-vader-moeder verheerlijken moge. (54:24)

Als u mij liefhebt, neem dan mijn geboden in acht. Ik zal de al-vader-moeder bidden u een andere trooster te geven die eeuwig bij u zal blijven, namelijk de geest van de waarheid. De wereld kan die niet ontvangen, omdat deze niet waarneemt of weet, maar u weet, want de geest is met u en zal in u zijn. (72:6)

Deze dingen heb ik tegen u gezegd omdat ik nog bij u ben. Maar de trooster, die mijn moeder is, de heilige wijsheid, die de vader in mijn naam zal overbrengen, zal u in alle dingen onderrichten en u alles in herinnering brengen wat ik tot u gesproken heb. (72:10)

Maar wanneer de trooster gekomen is die ik u zenden zal vanuit mijn al-vader-moeder, namelijk de geest van de waarheid die van de vader en de moeder uitgaat, dan zal deze van mij getuigen. En u zult ook getuigen, omdat u vanaf het begin bij mij geweest bent. (73:13)

Toch zeg ik u de waarheid: het is voor u van belang dat ik heenga, want als ik dat niet doe zal de trooster niet bij u komen; als ik wegga zal ik u immers mijn geest zenden. Wanneer de geest gekomen is zal hij de wereld haar zonde tonen, haar gerechtigheid en haar oordeel. (74:3)

Alles wat mijn vader-moeder heeft is ook van mij; daarom zei ik dat de trooster van wat van mij is, zal nemen en het aan u zal openbaren. Nog een korte tijd en u zult mij niet zien, en na nog eens een korte tijd zult u mij weer zien, om- dat ik naar de al-vader-moeder ga. (74:6)

Daarna nam hij het ongegiste brood in zijn handen en zegende het; ook zegende hij de met water vermengde wijn. Hij hief de aanroep aan van de zevenvoudige heilige naam, riep de driemaal heilige vader-moeder in de hemel aan om de heilige geest te zenden. (76:7)

Laat de gezondene de diakens zegenen en de priesters wijden, hen zalven en hun de handen opleggen en over hen ademen, opdat zij de heilige geest mogen ontvangen voor de werkzaamheden waartoe zij geroepen zijn. (93:7)

Nu ga ik naar mijn vader-moeder en uw vader-moeder, naar mijn God en uw God. U echter, wacht te Jeruzalem en blijft in gebed en na zeven dagen zult u kracht uit de hoge ontvangen en de belofte van de heilige geest zal u aanraken en u zult van Jeruzalem naar alle stammen van Israël en naar de verste delen van de aarde gaan. (95:5)

Boven het hoofd van ieder verschenen gespleten, vlammende tongen van vuur. Zij werden allemaal met de heilige geest vervuld en begonnen in die talen te spreken die de geest hun doorgaf. (96:5)

Bron: Het evangelie van de heilige twaalven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *