9 De kruisiging van Jezus, verhaal uit de kinderbijbel van Nita Abbestee.

Daarop voltrok zich wat in de heilige taal van de Bijbel de kruisiging wordt genoemd. Jezus werd door de Romeinse soldaten naar een heuvel buiten de stad gevoerd. Onderweg passeerde een man, genaamd Simon van Cyrene de stoet, en deze werd gedwongen het kruis achter Jezus aan te dragen.

Een grote menigte volgde hen. Velen drongen joelend en scheldend om hem heen, maar er waren ook velen, vooral vrouwen, die hem beklaagden en over hem weenden.

15 Jezus draagt zijn kruis en valt William HoleJezus echter wendde zich tot hen en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar over uzelf en over uw kinderen!’ Want hij wist hoe jammerlijk blind zij waren voor het werkelijke Leven.

Tegelijk met Jezus werden ook twee misdadigers meegevoerd naar dezelfde heuvel. En dan vertelt de Bijbel ons, hoe op die heuvel Golgotha drie kruisen werden opgericht: de middelste voor Jezus, de andere twee voor de misdadigers.

Toen zij alledrie aan het kruis bevestigd waren en men boven het hoofd van Jezus een bord had geplaatst met het spottend opschrift ‘Koning van de joden’, keek Jezus over heel die joelende, scheldende en spottende menigte. En hij hoorde hoe zij hem toeriepen: ‘U bent toch zo machtig! Laat ons dan zien wat u kunt. Bevrijd dan uzelf eens van het kruis!’

Maar hij sprak uit het diepst van zijn liefdevolle hart: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij doen!’ Geen moment was er een verwijt of een beschuldigende gedachte in hem. Alleen maar een groot erbarmen, een onuitputtelijke deernis met al deze mensen die, door gezaghebbers misleid, zo verblind waren, dat zij hun geliefde meester, die zij als Gods zoon vereerd hadden, nu als een gemene misdadiger bespotten en hoonden.

Pas veel later zou blijken, hoe groot het leed en de ellende waren, die hieruit voortkwamen. Daarom smeekte Jezus nu reeds de hulp van zijn hemelse Vader voor hen af, opdat zij in de loop van de tijden zouden gaan begrijpen.

Ook één van de misdadigers lasterde hem en sprak op boze toon: ‘U bent toch de Christus? Red uzelf en ons!’ Maar de andere misdadiger wees hem terecht en zei: ‘Vrees je zelfs nu God nog niet? Zie je niet dat hij ons lot deelt? Wij worden terecht gestraft. Wij hebben het verdiend, omdat wij werkelijk kwaad gedaan hebben. Maar deze mens heeft niets onbehoorlijks gedaan.’ Toen wendde hij zich tot Jezus en vroeg op zachte berouwvolle toon: ‘Jezus, gedenk mij wanneer u in uw Koninkrijk komt.’

Jezus zag in het hart van deze man het verlangen naar het nieuwe Leven en hij antwoordde: ‘Voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het Paradijs zijn!’  En deze man, die werkelijk persoonlijk smart leed aan het kruis, ontving de kracht om tot het einde toe zijn lot te dragen. Al het goede in hem scheidde zich af van het boze en zo ontwaakte in hem een gereinigde nieuwe ziel, waardoor het voor hem mogelijk zou zijn het nieuwe Land te betreden.

Zo naderde de avond van die dag. En toen het ongeveer zes uur was, begon het donker te worden, hoewel het daarvoor nog niet de tijd was. Dikke wolken pakten zich samen en de duisternis werd zeer dicht. Tot negen uur duurde dat. En er waren er velen die, hoewel angst en vrees hun harten beklemden, toch beleven wachten, om te zien wat er verder zou gebeuren. Velen hoopten misschien toch nog op een onverwacht goede afloop…

Maar toen het negen uur geworden was en Jezus, zonder een woord te spreken, alles had verdragen wat men hem aandeed, werd plots de dichte duisternis doorboord, doordat hij met een heldere, luide stem uitriep: ‘Mijn God, Mijn God, hoe hebt Gij mij verheerlijkt!’

Hij alleen wist, welke grote en machtige stromen van krachten vanuit het Koninkrijk van de Vader door hem tot de arme, blinde mensheid waren gebracht. Hij alleen wist, voor welk een groots en heilig werk Zijn Vader hem had uitverkoren. Maar zij, die rond hem stonden, begrepen zijn woorden niet en meenden dat hij om hulp riep.

Eén van de soldaten die daar de wacht moesten houden, doopte een spons in zure wijn en reikte deze op een rietstengel aan Jezus. Men was benieuwd of er soms, als door een wonder, hulp voor hem kwam opdagen. Maar Jezus, nadat hij van de zure wijn geproefd had, opende nog eenmaal zijn mond. En als een juichkreet voor de gehele wereld riep hij uit: ‘Het is volbracht!’

18 Jezus sterft aan het kruis op Golgotha William HoleDaarop boog hij het hoofd. Het aardse, stoffelijke kleed, waarin de verheven broeder van alle mensen zijn zichtbare kruisgang onder hen volbracht had, was gestorven. De hemelse, onsterfelijke goddelijke mens was nu weer vrij van de trage aardse stof en kon onbelemmerd gaan, waar de Vader hem roepen zou. En altijd zou dit tot eeuwig heil en zegening zijn voor zijn broeders en zusters in deze wereld.

Op hetzelfde ogenblik dat Jezus deze juichende woorden uitsprak, werd het zware wolkendek door een felle bliksemschicht in tweeën gescheurd en de aarde werd door een aardbeving geopend.

Dat was voor de wereld de bekroning van de kruisgang van Jezus Christus. Want de grote, machtige kracht van de Liefde, die door de verlosser aan zijn goddelijke Vader afgesmeekt was voor het behoud van wereld en mensheid, daalde nu tot diep in de aarde neer om hen nooit meer te verlaten.

En een hoofdman van de soldaten, die dit alles vanuit zijn standplaats zag gebeuren, en die vol verbazing en ontzag had meegemaakt hoe Jezus alles lijdzaam had verdragen, riep vol eerbied uit: ‘Waarlijk, deze mens was Gods zoon!’

Afbeeldingen: William Hole

Tekst: Jeugdbijbel van Nita Abbestee

1 thought on “9 De kruisiging van Jezus, verhaal uit de kinderbijbel van Nita Abbestee.

 1. ellen traast

  Dank u voor dit verhaal uit de bijbel.
  Mij is altijd verteld dat Jezus uitriep: Eli Eli lama sabachtani (ik schrijf het waarschijnlijk foutief) met de
  vertaling als ‘Mijn God Mijn God waarom hebt Gij mij verlaten’.

  Met afgelopen Kerst was ik enkele weken niet thuis en kon zodoende niet deelnemen aan het e-learning project. Graag wil ik met Pasen weer deelnemen.

  Met groet, Ellen Traast

  Reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *