4 De voorbereiding voor het paasmaal en de voetwassing door Jezus volgens de kinderbijbel van Nita Abbestee

Op donderdagmorgen riep Jezus de twaalf discipelen bij zich en zei tot hen: ‘Dit is Gods herinneringsdag, en wij zullen het Paas-avondmaal geheel alleen gebruiken. En toen zei hij tot Petrus, Jacobus en Johannes: Ga nu naar Jeruzalem en bereid daar het Paasmaal’.

En de discipelen zeiden: ‘Waarheen moeten wij gaan om de plaats te vinden, waar wij dit feest mogen bereiden?’

En Jezus zei: ‘Ga naar de Fonteinpoort en daar zullen jullie een man zien, die een kruik in zijn hand draagt. Spreek tot hem en zeg: Dit is de eerste dag van de ongedesemde broden; de heer wenst dat u de feestzaal voor hem gereed houdt, waar hij zijn laatste Paasfeest zal kunnen vieren. Wees niet bevreesd om te spreken; de man die u  zult zien is Nicodemus, een leider van de joden en toch een man van God.’

En de discipelen gingen en vonden de man zoals Jezus gezegd had, en Nicodemus haastte zich naar huis. De feestzaal, een opperzaal, werd vrijgehouden en het avondmaal werd bereid. In de namiddag gingen de heer en zijn discipelen naar Jeruzalem en vonden de feestmaaltijd toebereid.

En toen het uur gekomen was, dat het feest zou gaan beginnen, begonnen de twaalf onder elkaar te redetwisten omdat ieder van hen erop uit was om voor zichzelf de meest geëerde plaats uit te zoeken.

En Jezus zei: ‘Mijn vrienden, willen jullie nog vechten voor jullie zelf, juist nu, nu de schaduwen van deze nacht van de duisternis reeds naderbij komen? Er zijn op het hemelse feest geen ereplaatsen, behalve voor hem, die nederig de laagste zetel neemt.’

En toen stond de heer op en nam een bekken vol water en een handdoek en zich neerbukkende, waste hij de voeten van de twaalf en droogde ze met de handdoek. Hij ademde over deze en zei: ‘Moge deze voeten eeuwig op de wegen van de gerechtigheid wandelen.’

5 voetwassing door Jezus door William HoleHij kwam bij Petrus en was van plan zijn voeten te wassen, en Petrus zei: ‘Heer, wilt u mijn voeten wassen?’

En Jezus zei:  ‘Je begrijpt nu nog niet de bedoeling van hetgeen ik doe, maar eens zult je het begrijpen.’

En Petrus zei: ‘Mijn meester, neen, u zult niet bukken om mijn voeten te wassen.’

En Jezus zei: ‘Mijn vriend, indien ik jouw voeten niet was, heb je geen deel aan mij.’

En Petrus zei: ‘Dan, o mijn heer, was mijn beide voeten, mijn handen en mijn hoofd.’

En Jezus zei tot hem: ‘Hij die vooraf zijn bad genomen heeft, is rein en behoeft niet meer te wassen, behalve zijn voeten. De voeten zijn ware symbolen van de mens, en hij, die rein wil zijn, moet zijn bewustzijn elke dag goed wassen in de stroom van levend water.’

En toen zette Jezus zich met zijn discipelen aan tafel en zei: ‘Hoor de les van dit uur: jullie noemen mij meester; dat ben ik. Als ik dan, uw heer en meester kniel en jullie voeten was, moeten jullie dan niet elkaars voeten wassen en daardoor jullie bereidheid om te dienen tonen? Jullie weten deze dingen en als jullie ze nu doen, zijn jullie driemaal gezegend.’

En toen zei hij: ‘Dit is een uur waarvoor ik de naam van God met mijn gehele hart prijs, want met mijn gehele wezen heb ik gewenst deze feestmaaltijd met jullie te gebruiken, voordat ik door de sluier heen zal gaan. Want ik zal dit niet meer doen totdat ik het op nieuwe wijze met jullie zal eten in het koninkrijk van onze Vader-God’

En toen zongen zij de Hebreeuwse lofzang, die de joden altijd voor de aanvang van het feest zingen.

Afbeelding: William Hole

Tekst: Jeugdbijbel van Nita Abbestee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *