Geest is een manifestatie van God, heeft altijd bestaan en zal eeuwig blijven bestaan, tekst van Peter Deunov of Beinsa Douno

God is in zijn essentie Geest. Geest is een manifestatie van God. Hij heeft altijd bestaan en zal eeuwig blijven bestaan. De Geest is het begin van alle dingen. Er staat geschreven: ‘In den beginne was het Woord.’ Het Woord, dat is de eerste manifestatie van de Liefde in de materiële wereld. En de liefde, dat is de eerste vrucht van de Geest.

Het hoofd van het Woord is de Waarheid. En het hoofd van de Waarheid is de Geest van God. Het is het begin van het begin van alle dingen. Daarom is het Woord het eerste ding waarmee de mens moet beginnen. Dat wat soms tot de mens spreekt, is nog niet de Geest van God, het is het Woord. Later zal de mens de waarheid leren kennen en uiteindelijk de Goddelijke Geest.

De mens die het Woord niet begrijpt, kan de Waarheid niet begrijpen, en hij die de Waarheid niet begrijpt, kan de Geest niet begrijpen.

De Geest daalt neer in de Waarheid, en de Waarheid daalt neer in het Woord. En het Woord spreekt: ‘De Geest is wat leven geeft. Er is leven omdat er Geest is, de Geest initieerde het leven. Het ware leven is alleen het leven dat voortkomt uit de Geest, want er is ook leven dat niet door de Geest geïnitieerd wordt. Het leven dat voortkomt uit de Geest is volmaakt redelijk. In dit leven sterft niets. Het is een leven zonder lijden, zonder ziekten, tegenstellingen en gebrek.

De Geest is het eeuwige, onsterfelijke fundament van dat leven. Daarin zijn alle oorspronkelijke vormen verborgen waarin het leven zich manifesteert. Oorspronkelijke vormen zijn alle vormen die direct voortkomen uit de Geest.

Iedere vorm van Geest is een bladzijde van het grote levensboek. In zijn essentie is de Geest één, maar in zijn manifestaties is hij veelvoudig. Eenheid en meervoudigheid, dat zijn de eigenschappen van de Geest. Als hij zich manifesteert, is de Geest meervoudig in al zijn aspecten.

Daarom zeg ik: De Geest is één, de geesten zijn velen. De geesten zijn ademtochten geboren uit de ene Adem. In zijn meervoudigheid onthult de Geest zijn onuitputtelijke verscheidenheid. De grootheid van de Goddelijke Geest wordt gemanifesteerd in die verscheidenheid. De Geest bevat alle onuitputtelijke schatten van de zichtbare werelden en openbaart wat God is.

God daalt naar ons af door Zijn Geest te sturen zoals de zon zijn licht stuurt. De Goddelijke Geest komt iedere dag op, en iedere dag stuurt hij zijn eigen zegeningen vrijwillig naar ons, zonder dat wij er om vragen en zonder enige terugbetaling van ons te verwachten. We zijn die Goddelijke Geest alles verschuldigd wat we hebben.

De mensen hebben dat altijd min of meer beseft. Op verschillende manieren hebben zij die intelligente kracht benoemd, die van God komt en die zich manifesteert in de wereld, en ze hebben die kracht verschillende namen gegeven: de oorspronkelijke substantie, de oorspronkelijke energie, de natuurwetten enzovoort.

De wetten zijn geschapen door de Geest. Zij zijn verbonden met de grote energie van de wereld voortkomend uit de oorspronkelijke bron van de wereld, en die verschillende vormen ontwikkelt om zich in haar onuitputtelijke verscheidenheid te manifesteren. Deze manier van zich ontwikkelen is een manifestatie van de universele werking van de Geest, bij de uitvoering van het totale kosmische plan.

De Geest is de meest verheven werkelijkheid. Vanuit het gezichtspunt van de fysieke wereld is hij onzichtbaar, maar vanuit het gezichtspunt van de goddelijke wereld is zij zo objectief als het lichaam in de fysieke wereld en de ziel in de spirituele wereld. Alles wat groots, verheven en machtig is in de wereld, heeft dat te danken aan de Geest.

De Geest heeft de kostbaarste vruchten in het leven voortgebracht. Deze vruchten zijn: liefde, vreugde en vrede. Verdraagzaamheid, zachtheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en matigheid (of zelfbeheersing).

Dit zijn de drie grote driehoeken van de drie werelden: de goddelijke wereld, de wereld van de engelen en de wereld van de mensen. Liefde, vreugde en vrede, dat is de goddelijke driehoek. Liefde is de vader, vreugde is de moeder en vrede is hun kind.

In de driehoek van de wereld van de engelen is verdraagzaamheid de vader, zachtmoedigheid de moeder en goedheid het kind. Als je die karaktereigenschappen ontwikkeld hebt, zul je bij de engelen horen. In de derde driehoek is geloof de vader, zachtmoedigheid de moeder en matigheid het kind. Als je die karaktereigenschappen in hun diepe mystieke betekenis hebt ontwikkeld, zal je een plaats toekomen bij de heiligen.

Om te begrijpen wat de Geest is, moet de ziel van de mens ontwaken. Alleen de ziel heeft een directe verbinding met de Geest. Men kan zeggen dat de relatie van de menselijke ziel tot de Goddelijke Geest is als de relatie van het ontkiemde zaad tot de zon.

De menselijke ziel ervaart een heilig ontzag in de aanwezigheid van de Goddelijke Geest, omdat haar groei en leven ervan afhankelijk is. De ziel heeft haar ontwikkeling nog niet voltooid. Zij zal miljoenen vormen doorlopen. Wanneer zij haar ontwikkeling heeft voltooid, zal zij zich verenigen met de Geest en dan zullen de ziel en de geest niet langer gescheiden bestaan. Dan zal het eeuwige leven gemanifesteerd worden. De geest kan alleen bij de ziel wonen. Hij kan niet bij ons verstand wonen, omdat onze gedachten voortdurend veranderen.

Weet dat de oorspronkelijke essentie van de mens zijn geest is. De eerste manifestatie van de mens is zijn manifestatie als geest. De geest is het absolute kernpunt waarin de mens in de schepping verschijnt. De ziel vertegenwoordigt de mogelijkheden van de geest.

De geest van de mens is eeuwig en doorloopt een voortdurend proces van neerdalen op aarde, zich manifesteren en weer opstijgen. De geest van de mens ontwaakt en manifesteert zich wanneer de Goddelijke Geest erin neerdaalt. Hij daalt neer en stijgt dan weer op naar God.

In deze beweging van neerdalen en opstijgen beweegt en streeft de menselijke geest gelijktijdig in drie richtingen:
Het eerste streven van de geest is het streven naar leven.
Het tweede streven van de geest is het streven naar kennis.
Het derde streven van de geest is het streven naar vrijheid.

De menselijke geest leert de mens alles. Hij stimuleert de menselijke ziel tot groei en ontwikkeling. De ziel is de schatkamer van de menselijke geest. Zij bergt alle schatten in zich die de geest heeft verworven, vanaf onheuglijke tijden tot nu toe.

De menselijke  geest is de schepper van alle dingen op aarde. Alle wetenschappen, alle kunsten, alle religies, alle tijdperken en culturen waarin de aarde deelgenoot is geweest, zijn geschapen door de menselijke geest, die zich nog niet volledig ontwikkeld heeft. Zelfs het fysieke lichaam van de mens, met al zijn organen en zijn organisatie, is door de zijn geest geschapen.

En wanneer het lichaam van de mens geschapen wordt in de schoot van de moeder, neemt de geest van de mens deel aan de schepping. Alle energieën, alle krachten die werkzaam zijn in de kosmos, staan ter beschikking van de menselijke geest. Hij is vrij in zijn omgang met de materie, die door hem verdicht, verdund en gevormd kan worden. Wanneer de geest bijvoorbeeld de lichttrillingen wil verminderen, dan verdicht hij de materie om zich heen.

De materie dwingt de geest voortdurend om nieuwe, hoger ontwikkelde vormen te creëren. De geest schept de vormen die door de materie geconcretiseerd worden. En wat we het conflict noemen tussen de materie, die in zichzelf levenloos en zielloos is, en de geest, die vol leven is, is het streven van de geest om de materie meer vormbaar en plooibaar te maken voor zijn creatieve werk.

De mens zoekt naar geluk, kennis en rijkdom in het leven. Maar deze dingen kunnen alleen door de geest geschonken worden. Alleen de geest schenkt al deze zegeningen. Hij schenkt alle gaven en talenten, alle intelligentie en genialiteit.

Alles wat groots is, wordt met de komst van de Geest geboren. Wanneer de Geest neerdaalt, brengt hij alle schatten tot leven, die de mens sinds miljoenen jaren heeft verzameld. Dit alles komt tot leven en begint zich te ontwikkelen.

Wanneer de Geest in de mens neerdaalt, ervaart de mens een expansie, zijn horizon verwijdt zich, tegenstellingen verdwijnen en hij begint helder te zien. Als de mens wil dat de Goddelijke Liefde aan hem geopenbaard wordt, moet de Geest in hem aanwezig zijn.

Maar de Geest is een zeer gevoelig wezen. Hij reageert intens op alle menselijke zwakheden en hij is door zijn aard in staat in het hart van alle mensen neer te dalen die op de Weg zijn. Maar de Geest klopt niet hard. Hij zal erg zacht aan de deur van je hart kloppen en als je jezelf voor hem openstelt, zal hij onmiddellijk je hele leven veranderen. De Geest zal je laten zien hoe te leven. Wat te doen en hoe het bewust te doen.

De Goddelijke Geest begint alleen in ons te werken wanneer ons hart en verstand op de juiste manier werken. Allereerst verschijnt hij als intuïtie, maar wanneer de mens zich ontwikkelt, laat hij zich duidelijk horen. Zijn manifestaties worden helderder en concreter.

Wanneer de Geest neerdaalt in een mens, zal hij zich stellig manifesteren. Er is geen macht in de wereld die kan voorkomen dat de Geest zich openbaart. Maar zonder zuiverheid kan de menselijke geest zich niet in zijn volle kracht manifesteren.

Luister naar je geest! En denk eraan dat hij de grote schepper is van alles op aarde. De wetenschap, die de mensen soms vereren, is een schepping van de menselijke geest. De menselijke geest staat boven alle wetenschap.

Vereer daarom niet wat de menselijke geest, wat jij hebt geschapen! Respecteer je geest als een grote schepper, als een grote vertaler en uitvoerder van de goddelijke wil. De menselijke geest vervult altijd de wil van God. Hij doet wat hij van God geleerd heeft. Als je het pad van de Waarheid wilt volgen, geef dan de geest in jou de vrijheid. Laat je door hem leiden en sturen. Binnen of buiten je, de Geest stuurt alles wat je doet.

In deze tijd leidt de Geest de mensheid op een nieuwe manier. Het zonnestelsel is een nieuw rijk binnengegaan. Na enige tijd zullen de wetenschappers bewijzen dat de aarde zelf een nieuwe configuratie met de zon is binnengegaan. We komen in contact met een maagdelijke materie en degenen die er klaar voor zijn, zullen herrijzen, en degenen die niet klaar zijn, zullen moeten wachten en in de toekomst door een nieuwe golf meegevoerd worden.

Bereid jezelf voor op de komst van de Geest! En vergeet niet dat wanneer de Geest komt, de deur van je hart geopend moet worden. Wanneer de Geest is binnengegaan, moet de deur van je hart gesloten worden. Doe de deur niet open voordat de Geest gekomen is. Sluit de deur niet eerder voordat de Geest is binnengegaan. Werk waar de Geest werkzaam is.

Bron: ‘De meester spreekt’ van Beinsa Douno (Peter Deunov)

3 thoughts on “Geest is een manifestatie van God, heeft altijd bestaan en zal eeuwig blijven bestaan, tekst van Peter Deunov of Beinsa Douno

 1. anna maria

  Sia fatta la tua Volontà !
  grazie per questo articolo così istruttivo, vi seguo con molto interesse
  ciao!

  Reageren
   1. anna maria

    si sono d’ accordo , quando abbiamo purificato bene i nostri corpi , le nostre emozioni, le parole

    il nostro agire e il nostro pensiero, allora lo spirito comunica. ricevi allora le benedizioni….cioè l’Amore che senti come una radiazione dentro il cuore!
    è molto importante per me avervi trovato, ho cercato tanto queste istruzioni….sono acqua viva

    un saluto riconoscente ciao!

    Reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *