Jezus verschijnt gematerialiseerd in de tempel en aan zijn twaalf discipelen. de hoofdstukken 86 en 87 van Het evangelie van de heilige twaalven

 

Dezelfde dag, ten tijde van de offerande in de tempel verscheen er tussen de handelaren in dieren en vogels iemand, gekleed in een wit gewaad, stralend als licht en in zijn handen had hij een zweep met zeven knopen.  Toen zij hem zagen vluchtten kopers en verkopers want zij waren bang en sommigen vielen voor dood neer. Zij herinnerden zich immers hoe Jezus hen voor zijn dood op dezelfde manier de tempel had uitgedreven.

Er waren er die zeiden dat zij een geest gezien hadden. En anderen dat zij de gekruisigde hadden gezien en dat hij uit de doden opgestaan was.  Op die dag werden de offeranden in de tempel gestaakt, want ze waren allemaal bevreesd en er was niemand die kopen of verkopen wilde maar wat meer is, zij lieten hun slachtoffers vrij.

De priesters en oudsten lieten een bericht verspreiden dat zij die het gezien hadden, dronken waren en eigenlijk niets gezien hadden. Maar velen bevestigden dat zij hem met hun eigen ogen gezien hadden en de zweep op hun rug hadden gevoeld maar niet in staat waren om tegenstand te bieden. Toen sommigen van de stoutmoedigsten onder hen hun handen uitstrekten, konden zij de gestalte die zij zagen echter niet grijpen en ook de zweep niet die hen kastijdde.

Vanaf dat moment geloofden zij in Jezus, dat hij van God gezonden was om de verdrukten te verlossen en hen die gebonden waren, te bevrijden. Daarop bekeerden zij zich en misdroegen zich niet meer. Aan anderen verscheen hij in liefde en barmhartigheid en genas hen door zijn aanraking en verloste hen uit de handen van de vervolger.

Er werden veel dergelijke dingen over hem bericht en veel mensen zeiden: ‘Waarlijk, het koninkrijk van God is gekomen.’

Ook verschenen sommigen van hen die gestorven en herrezen waren toen Jezus uit de dood verrees. Veel mensen in de heilige stad zagen hen en de bozen werden door grote angst bevangen maar licht en vreugde werden deel van de rechtvaardigen van hart.

Jezus verschijnt aan de twaalf

‘s Avonds op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeen waren met gesloten deuren uit angst voor de joden, verscheen Jezus. Hij stond in hun midden en zei:
‘Vrede zij met u.’ Maar zij waren bang en dachten dat zij een geest zagen.

Hij zei tegen hen: ‘Zie, ik ben het, zoals u mij vroeger hebt gezien. Een geest kan inderdaad in vlees en beenderen verschijnen, zoals u mij ziet. Kijk naar mijn handen en voeten, betast ze en kijk ernaar.’

En terwijl hij zo sprak toonde hij hun zijn handen en zijn hart. Toen waren de discipelen verheugd dat zij de heer zagen.  Een van de discipelen, Thomas, Didymus genaamd, had immers gezegd: ‘Tenzij ik in zijn handen de littekens van de spijkers zie en met mijn hand zijn hart voel, zal ik niet geloven.’

Toen zei hij tegen Thomas: ‘Zie mijn handen, mijn hart en mijn voeten, kom hier met uw handen en wees niet ongelovig maar gelovig.’

Thomas antwoordde: ‘Mijn heer en mijn God.’ Jezus zei tegen hem: ‘Thomas, omdat u mij gezien hebt gelooft u; gezegend zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven.’

Toen zei Jezus weer tegen hen: ‘Vrede zij met u, zoals Abba-Amma mij heeft gezonden, aldus zend ik u.’

Terwijl hij dit zei, blies hij op hen en zei: ‘Ontvangt de heilige geest, predikt het evangelie en verkondigt aan alle volken de opstanding van de mensenzoon. Onderwijst de heilige wet van de liefde die ik u gegeven heb. Wie zijn misdragingen opgeeft, hem zijn zij vergeven en wie in zijn zonden volhardt zal niet vergeven worden.

Citaten uit Het evangelie van de heilige twaalven van Gideon Jasper Ouseley voor spirituele pasen online programma.009

Doopt hen die geloven en berouw hebben, zegent en zalft hen en offert de zuivere gave van de vruchten van de aarde die ik voor u heb vastgelegd als een herinnering aan mij.

Let wel, ik heb mijn lichaam en mijn bloed gegeven om aan het kruis geofferd te worden, ter verlossing van de wereld uit zonde tegen de liefde en uit de bloedoffers en feestmalen van het verleden.

U zult het brood van het leven en de wijn van de verlossing als een zuivere offerande met wierook offeren zoals over mij geschreven staat. U zult daarvan eten en drinken, als herinnering dat ik allen die in mij geloven, verlost heb van de slavernij van uw voorvaderen.

Want zij die van hun buik een god maakten, offerden de onschuldige schepsels van de aarde aan hun goden, in plaats van de dierlijke natuur in zichzelf.  Door het eten van hun vlees en het drinken van hun bloed tot hun eigen verderf, verwoestten zij hun lichamen en verkortten hun dagen, zoals de ongelovigen die de waarheid niet kenden, of die haar wel kennende, de waarheid in een leugen veranderd hebben.

Zoals ik u zend, zendt u ook anderen om deze dingen in mijn naam uit te voeren’, en hij legde zijn handen op hen.  Net als de apostelen wijdde hij de profeten, evangelisten en herders tot een heilig priesterschap. Daarna legde hij zijn handen op hen die zij tot diakens gekozen hadden, een voor ieder van de viervoudige twaalf.

Deze zijn gekozen voor het bestuur en de leiding van de universele kerk, opdat allen op hun plaats vervolmaakt worden in de eenheid van het lichaam van Christus.

Bron: De hoofdstukken 86 en 87 van Het evangelie van de heilige twaalven

CLICK FOR THE ENGLISH TRANSLATION

 

2 thoughts on “Jezus verschijnt gematerialiseerd in de tempel en aan zijn twaalf discipelen. de hoofdstukken 86 en 87 van Het evangelie van de heilige twaalven

 1. Jes Jespers

  Team bedankt voor de heldere uitleg aan deze (religieuze) ongelovige. Ik hoop dat ik met mijn reacties geen Babylonische spraakverwarringen heb veroorzaakt.

  De horizontale balk van het kruis kan gezien worden als de tijdas en de verticale balk de Goddelijke eeuwigheid die Zich als schepping in het Nu manifesteert. Het kruispunt van beide balken is het Nu, de enige Realiteit die IS. In Nu zijn is in aandacht het denken met zijn verleden toekomst achter je latend en je bewust zijn als waarnemer van het ZIJN van de totaliteit en paradijselijke Eenheid van de schepping.
  In het paradijsverhaal werd je al voorgehouden dat het Paradijs niet te vinden is in de wereld van ruimte en tijd, de wereld van het denken. Dat is de wereld van het ego, met zijn vele valse identiteiten, in feite op zijn minst het vagevuur in je en soms zelfs de hel, allemaal je eigen creaties. Naar het Nu voert geen weg, geen geleerdheid kan je er brengen, het denken zelf zal tot zwijgen moeten worden gebracht. In de stilte in je als je in een staat van aandacht bent is er bewust ZIJN, ben je bij de bron en EEN met de Eeuwigheid. In die bewuste stilte ben je ontvankelijk voor datgene waarvoor jouw begripsvermogen rijp is te kunnen ontvangen en dat ontvang je dan ook. De apotheose, je eigen paasfeest waarin je eindelijk jeZelf kan zijn

  Geboorteviering

  Leven is vervoegen van het werkwoord ZIJN
  JeZelf zijn de bloeiwijze van het menselijke zijn
  Niet langer levend in het donker
  Maar van binnenuit verlicht en blij
  Niet langer gekerkerd in je denken
  In wie jij denkt en gelooft te zijn
  Niet langer aan wat dan ook je identiteit ontlenend
  Maar spontaan, frank en vrij een niemand zijn
  Bevrijd uit die cocon door anderen en jou geweven
  In tegenwoordigheid ontwaakt bij zinnen
  Eenieder en alles op je weg beminnend
  Het paradijs belevend waar het altijd is
  Hier en NU
  Jes Jespers 15-12-2014

  Reageren
 2. Anne Maria

  Bij deze afsluiting van de Spirituele Paasmodule mijn oprechte dank voor al het gebodene.

  Zalig Pasen 2016 !

  Reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *