7 Simon Petrus verloochent zijn heer drie keer voordat de haan kraait, verhaal uit kinderbijbel van Nita Abbestee.

Er was nu voor de soldaten en overige mannen geen aanleiding meer heftig op te treden. Want Jezus liet zich zonder enig verzet naar de hogepriester Kajafas leiden. Daar waren alle schriftgeleerden en priesters bijeengekomen. Met elkaar wilden zij hem nog eens ondervragen, in de hoop iets verkeerds in hem te vinden.

Petrus, die ook gevlucht was, maar nu toch de stoet op enige afstand volgde, zette zich ongemerkt tussen de soldaten en dienaren van de hogepriester neer aan de ingang van de tuin. Daar wilde hij afwachten hoe alles verder zou verlopen.

Een vreemde angst vervulde zijn hart, nu Jezus daar zo, door iedereen verlaten, te midden van vijanden stond. Welk lot wachtte hem? Zouden zij, die openlijk voor hem opkwamen, niet datzelfde lot moeten delen? Vechten, ja, dat wilde Petrus wel voor zijn meester. Dat had hij in de hof van Getsémané al getoond. Maar lijden? Zonder verzet bespot en gehoond worden? Gepijnigd worden? Nee, dat leek hem, nu het zo dichtbij kwam, toch wel heel erg moeilijk.

Met pijn in zijn hart, maar toch zonder moed om naast zijn heer te gaan staan, hoorde Petrus van verre aan, hoe allerlei kwetsende en beledigende vragen aan Jezus werden gesteld. Maar Jezus antwoordde nergens op. Er kwamen mensen, die bij hoog en laag beweerden allerlei verkeerde dingen van hem te weten. Maar toen hem ernaar gevraagd werd, antwoordde hij niet.

Naar de ware, innerlijke mens stond hij daar ontastbaar, naar de uiterlijke mens vol deernis voor al diegenen die zo verblind waren en zo verhard, dat zij volstrekt niet beseften wat zij deden. Hij wist echter dat het zo moest geschieden. En geduldig verdroeg hij alles wat zij hem aandeden.

Maar Petrus zat daarbuiten in angst en beven af te wachten, hoe dit alles zou verlopen. Allerlei mensen liepen af en aan en passeerden de groep, waar Petrus tussen zat. Hij probeerde zo onverschillig mogelijk te kijken, alsof deze hele geschiedenis hem niet aanging.

Op een zeker moment echter kwam er ook een slavin van de hogepriester voorbij. Zij nam hem scherp op. En plotseling riep ze luid, zodat iedereen het kon horen: Hé, ook u was bij Jezus! Ik heb u bij hem gezien.’

Petrus schrok. Hij draaide zich om en antwoordde duidelijk, zodat ook zijn woorden door iedereen verstaan konden worden: ‘Ik weet volstrekt niet, waar u over spreekt!’ Hij durfde de waarheid niet te erkennen, hoewel zijn hart eronder leed. Toen verliet hij zijn plaats en ging het portaal van het huis binnen.

9 Petrus verloochent Jezus drie maal William HoleMaar ook dat hielp niet. Opnieuw ontmoette hij iemand, die, zodra hij Petrus zag, uitriep: ‘Kijk eens aan, deze man was ook bij Jezus!’ Voor de tweede maal schrok Petrus terug voor de waarheid en antwoordde: ‘Hoe komt u daarbij. Ik ken hem niet eens!’

Ongemerkt wilde hij daarop achter een groepje mensen langs gaan om verdere moeilijkheden te ontlopen. Maar op dat moment keerden enkelen zich om en zij riepen eenparig: ‘Ja, zie je wel! Hij hoort ook bij Jezus. Wij hoorden het al aan zijn stem.’

Toen voelde Petrus zich zo in het nauw gebracht, hij was zo bevreesd voor alles wat hem zou kunnen overkomen, dat hij met ruwe woorden uitviel en nog eens luid uitriep: ‘Wat praat u allen toch! Ik ken die man immers niet!’

Nauwelijks echter had hij het laatste woord gezegd, of in de eerste morgenschemering kraaide een haan om het licht te begroeten. Toen schoot de herinnering aan de woorden die Jezus gezegd had, als een felle beschuldiging door Petrus heen!

Had hij, Petrus, niet beweerd, met zijn leven voor zijn meester te willen instaan? En had Jezus daarop niet geantwoord, dat Petrus hem driemaal verloochenen zou, voordat de volgende morgen de haan zou kraaien?

O, hoe lang leek het nu geleden, dat zij allen samen aan de paasmaaltijd zaten, zo veilig, zo eensgezind en gelukkig! Hoe dapper en moedig had hij zichzelf nog tot alles in staat geacht. En nu – nu had hij zijn geliefde meester verloochend, uit angst, uit zelfbehoud.

Ook hij had hem in zijn zware uren alleen gelaten, terwijl hij hem naar zijn idee toch zeer liefhad. Verslagen liep Petrus het huis en de tuin uit, en in de eenzaamheid weende hij bittere tranen…..

Jezus verschijnt aan Simon Petrus william HoleAfbeeldingen: William Hole

Tekst: Jeugdbijbel van Nita Abbestee

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *